Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση
 
Τίτλος:Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση
Πνευματική Υπευθυνότητα:Διεταιρική Επιτροπή Σενεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
Δημοσίευση:Αθήνα : Διεταιρική Επιτροπή Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών
1992
τεύχος 24
2006
τεύχος 80
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου