Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Κεντρική Βιβλιοθήκη
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Αιόλου 86
102 32 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 210-3341454 210-3342092
Τηλεομοιότυπο 210-3341670
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Είδος Τραπεζικός Οργανισμός
Σύστημα ΑΒΕΚΤ 5.6
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων

Προσωπικό

Υπεύθυνη Κράνου Αθανασία
Τηλέφωνο 210-3341454
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ