Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Τέρμα Αλκμάνος
115 28 Ιλίσια
Τ.Θ. 14180
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 210-7784850 (εσ.3)
Τηλεομοιότυπο 210-7784602
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος fria.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
Είδος Ειδική
Σύστημα Cardex
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Προσωπικό

Υπεύθυνη Παναγιωτοπούλου Δανάη
Τηλέφωνο 210-7784850
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ