Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Περιφερειακή Λάρισας - Τρικάλων
411 10 Λάρισα
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 2410-684469
Τηλεομοιότυπο 2410-684462
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Ιστότοπος teilar.gr
   
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Είδος Ακαδημαϊκή
Σύστημα Horizon
Υπηρεσίες Δανειστική
Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα σάρωσης
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων
Ανήκει στην ομάδα Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ανήκει στην ομάδα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

Προσωπικό

Προϊσταμένη Σιώκη Καλλιόπη
Τηλέφωνο 2410-684469
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Δικτύου Γρηγορίου Παρασκευή
Τηλέφωνο 2410-684472
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
   
Υπεύθυνη Καταλόγου Καρασίμου Δήμητρα
Τηλέφωνο 2410-684411
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ