Γεωφυσικαί έρευναι
 
Τίτλος:Γεωφυσικαί έρευναι
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Γεωφυσικαί έρευναι
Παράλληλος κύριος τίτλος:Geophysical investigations
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)
Δημοσίευση:Αθήνα : ΙΓΜΕ, 1969-1977
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης & Αειφόρου Ανάπτυξης (πρώην Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών)
1969
τόμος 1
1977
τόμος 6
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου