Ενημερωτικό Δελτίο Π.Ε.Ε.Κ.Ο.Τ.Ε
 
Τίτλος:Ενημερωτικό Δελτίο Π.Ε.Ε.Κ.Ο.Τ.Ε
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ενημερωτικό Δελτίο Π.Ε.Ε.Κ.Ο.Τ.Ε
Προηγούμενος Τίτλος:Μηνιαία Επιθεώρηση Π.Ε.Ε.Κ.Ο.Τ.Ε. 1976-1978
Πνευματική Υπευθυνότητα:Πανελλήνιος Ένωση Επιχειρηματιών - Κατασκευαστών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων
Δημοσίευση:[χ.τ.] : Π.Ε.Ε.Κ.Ο.Τ.Ε, 1978-1988
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζει το: Μηνιαία Επιθεώρηση Π.Ε.Ε.Κ.Ο.Τ.Ε ,1976-1978
Συνεχίζει:Μηνιαία Επιθεώρηση Π.Ε.Ε.Κ.Ο.Τ.Ε
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1978 1988 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου