Πανεπιστήμιο Πατρών
ΠΑΝ ΠΑΤΡ - upatras.gr
Όνομα
Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης
Πανεπιστήμιο Πατρών βιβλιοθήκη τμήματος Ιατρικής