Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Κεντρική Βιβλιοθήκη
   

Βασικά στοιχεία

Διεύθυνση Αιόλου 86
102 32 Αθήνα
Περιφέρεια Αττικής
Ελλάς
Τύπος Πελάτης - Προμηθευτής
Τηλέφωνο 210-3341454 210-3342092
Τηλεομοιότυπο 210-3341670
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ
Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
Είδος Τραπεζικός Οργανισμός
Σύστημα ΑΒΕΚΤ 4.00
Υπηρεσίες Ανοιχτή στο κοινό
Δυνατότητα εκτύπωσης
Δυνατότητα φωτοαντιγράφων

Προσωπικό

Υπεύθυνη Κράνου Αθανασία
Τηλέφωνο 210-3341454
Ηλ. ταχυδρομείο Πάτησε εδώ