Εφετηρίς του Βασιλείου της Ελλάδος δια το έτος...
 
Τίτλος:Εφετηρίς του Βασιλείου της Ελλάδος δια το έτος...
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Εφετηρίς του Βασιλείου της Ελλάδος δια το έτος...
Δημοσίευση:Εν Αθήναις : Βασιλική Τυπογραφία και Λιθογραφία, 1837-[18??]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:δια το έτος 1837 / παρά του ιατρού Α. Ι. Κλάδου
Ετήσιο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1837
τόμος 1
1837
τόμος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή